Vedtekter Fet IL Aktiv

 

VEDTEKTER for Fet IL Aktiv

1. Formål:

Fet IL Aktiv er et omsorgs- tilsyns- og aktivitetstilbud for elever i 1.- 4. klasse. Den skal legge til rette for lek, idrett- kultur– og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

2. Formål og forvaltning:

Fet IL Aktiv eies og drives av Fet IL Hovedstyret. Fet IL Aktiv har en egen leder som samarbeider nært med hovedstyret i Fet IL.

3. Åpningstid:

 • Mandag – fredag etter skoletid fra ca. kl.13.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke morgentilbud på Fet IL Aktiv
 • Fet IL Aktiv vil ha 3 planleggingsdager i løpet av året
 • For øvrig har Fet IL Aktiv stengt hele juli samt i romjulen og påsken.
 • Når skolene har planleggingsdager, er vår Fet IL Aktiv åpen fra 08:00-16:00 dersom Fet IL Aktiv ikke har planleggingsdag. I høst- og vinterferien vil Fet IL Aktiv være åpen fra 08.00 til 16.00.

5. Betaling:

 • Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 mnd i året.
 • Uteblitt foreldrebetaling utover en – 1 – måned kan medføre tap av plassen eller utestengelse til utestående beløp er betalt.
 • Betaling for Fet IL Aktiv- plassen gjelder fra 1. august selv om barnet starter 15.august.               

Betalingssatsene er som følger:

 • Fet IL Aktiv tilbyr kun heltidsplasser
 • Heltidsplass 5 dager i uka kr. 3200,-
 • Transportkostnad kr. 100,- per måned. 
 • Medlemskap Fet IL er kr. 550,- per år for junior. Familiemedlemskap er kr. 1 100,-
 • Prisen på Fet IL Aktiv reguleres på Fet IL sitt årlige årsmøte. Avholdes mars/april og vil gjelde fra nytt skoleår.

6. Søknad om opptak

 • Søknad om opptak skjer fortløpende på fastsatt søknadsskjema på vår hjemmeside www.fetil.no
 • Fet IL Aktiv praktiserer førstemann til mølla prinsippet. Ved behov etableres det venteliste.
 • For skoleåret 2020/2021 har Fet IL Aktiv kun 60 plasser.

7. Opptakskriterier:

Barn må gå på Riddersand, Hovinhøgda eller Garderåsen skole og være medlem av Fet IL. Priser se betalingssatsene.

8. Opptakstid:

 • Barn som er tatt opp i Fet IL Aktiv beholder plassen til utgangen av 4. klasse eller til den sies opp. For barn som har plass er det ikke nødvendig å søke foran hvert skoleår.
 • Søknadsfrist er fortløpende på Fet IL sine hjemmesider. Påmelding i løpet av skoleåret gir oppstart 1. i hver måned dersom det er ledig plass.

9. Oppsigelse av plass

 • Oppsigelse av Fet IL Aktiv-plass må foreligge skriftlig innen den 1. i måneden
 • Det er 2 måneders skriftlig oppsigelsestid - regnet fra den 1. i måneden og det må betales i oppsigelsestiden
 • Oppsigelser som gjelder fra 1.august, må være levert innen 1.mai da juli er delvis stengt samt en betalingsfri måned.
 • Fet IL Aktiv forbeholder seg retten til å si opp et barns plass med 1 måneds skriftlig varsel – regnet fra den 1. i måneden, dersom barnets tilstedeværelse på Fet IL Aktiv krever betydelig med ekstraordinære tiltak og ressurser og særskilt tett oppfølging av voksne. Fet IL Aktiv sier ikke opp plassen før det er avholdt minst to dialogmøter med barnets foresatte og ulike tiltak er iverksatt for at barnet skal fungere.

10. Måltider:

 • Mat må medbringes hver dag.
 • Send ikke med slikkerier, kaker, saft og lignende.

 11. Klær:

 • Klær og fottøy må være merket med navn.
 • Barna må alltid ha med ekstra skift samt gymtøy og innesko med lys såle.
 • Ved utrygt vær må regntøy tas med.

12. Ansvar:

 • Som medlem av Fet IL er barnet forsikret gjennom barneidrettsforsikring.
 • Fet IL Aktiv er ikke ansvarlig for medbrakte leker.

 13. Sykdom:

 • Barn som har vært syke om natten (f.eks. oppkast, diaré, feber eller symptomer på annen sykdom) skal holdes hjemme.
 • Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer, må barnet holdes hjemme.
 • Dersom barn blir syke i løpet av dagen, må foreldrene hente dem.
 • Ved fravær må det meldes fra til Fet IL Aktiv via fetilaktiv@fetil.no, helst før 08.30.

14. Arbeidsform:

Fet IL Aktiv skal være et sted som stimulerer barnas motoriske ferdigheter. Det blir lagt til rette for ulike idrettsaktiviteter hver dag. I tillegg vil barna kunne gjøre lekser og andre aktiviteter. Det legges også vekt på å være en del utendørs. Opplegget tar sikte på at aktivitetene passer for de forskjellige alderstrinn og at en tar hensyn til det enkelte barn.

15. Samarbeid:

Fet IL Aktiv ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. Foreldre/foresatte er velkomne når som helst på besøk for å se hvordan vi arbeider, snakke med personalet eller være deltakende selv som en ekstra voksenperson. Det blir også lagt til rette for en foreldresamtale i løpet av året og et foreldremøte hver høst.

16. Internkontroll:

Fet IL Aktiv har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter.

17. Taushetsplikt:

Alle som arbeider i Fet IL Aktiv har taushetsplikt. Det skal også fremlegges godkjent politiattest. Eierne har også taushetsplikt.