Klubbdrift

Kurs og utdanning

Fet IL ønsker å bidra til økt kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre. Leder i hver undergruppe har ansvar for at informasjon om kurs etc blir formidlet ut i gruppene og at medlemmer oppfordres til å delta.

Søknad om dekking av kostnader til kurs sendes styret i gruppene.

 

Medlemshåndtering

Fet IL benytter WebOrg som er et elektronisk medlemssystem. WebOrg er godkjent som medlemsregister av NIF og har en integrasjon mot NIF sine sentrale medlemsdatabaser. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

 

Dugnad og frivillig arbeid

Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Dvs. at foreldre, foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Dugnader gjennomføres av Fet IL hovedstyret, eller på gruppenivå.

Idrettslaget oppfordrer medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen er basert på frivillighet.

I særlige tilfeller kan medlemmene pålegges dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten kan gjennomføres, og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. Noen arrangement i klubben krever dugnadsinnsats for å kunne gjennomføres. Disse arrangement vil forsvinne hvis ikke mange nok stiller opp til innsats.

Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!

Det er vanlig praksis at styremedlemmer er fritatt fra fellesdugnader, da styreverv er å anse som dugnadsarbeid i idrettslaget. 

Dersom du er styremedlem i håndballgruppa er du i utgangspunktet fritatt fra fellesdugnad i håndballgruppa. Det samme gjelder for de andre gruppene vi har i idrettslaget. Dersom du er styremedlem i hovedstyret eller Fet Arena er du fritatt fra fellesdugnad i en av idrettene ditt barn deltar i.

Det er også vanlig praksis at trenere og lagleder har vært fritatt fellesdugnad. Dugnader som går til eget lag er det vanlig at alle deltar på.
 

Klubbens antidopingarbeid

Fet IL og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Fet IL tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler.

Les mer
Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge

 

Kommunikasjon

For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er Fet IL avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til.

All formell informasjon finnes på vår hjemmeside; www.fetil.no

Vi ønsker at hjemmesiden vår skal være portalen til Fet IL. I dag brukes denne til all informasjon og nyheter på klubb, gruppe og lags nivå. Den benyttes til å registrere nye medlemmer og som betalingsløsning. Den benyttes som påmelding til arrangement. Vi jobber stadig med videreutvikling av løsningen og tilpasning mot dagens smarttelefoner

Sosiale medier skal kun brukes som tilleggsmedier.

Fet IL utgir en gang i året Fet Guiden til alle husstander i Fet kommune der alle grupper og lag er representert med bilder.

 

Arbeidsgiveransvar

For Fet IL sine ansatte, er det hovedstyret som har arbeidsgiveransvar. Styreleder har ansvaret for å følge opp daglige lederen. Daglig leder har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.

 • Fet IL er ikke medlem av en arbeidsgiverforening
 • Det er ikke opprettet tariffavtale i Fet IL.
 • Arbeidsavtaler skal inngås med de ansatte og trenere/lagledere som skal ha godtgjørelse.

For trener og lagledere gjøres dette på gruppenivå i henhold til fullmakts matrise.

 • Administrative stillinger over 20% skal godkjennes av hovedstyre.

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben og er da automatisk underlagt idrettens regelverk.

 

Sikkerhetsarbeid (HMS)

Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg.

Det skal beskrives rutiner for arrangementer, reiser, dugnader m.m. Det skal være informert om sikkerhets rutiner til ansvarlig for arrangement i regi av Fet IL.  Andre beskrivelser kan være kontrollrutine for anlegg og utstyr eller sikkerhetsprosedyre for trening.

Da Fet IL har ansatte, foreligger det et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet i klubben. Arbeidet skal være systematisk og forebygge skader. Ansvaret er hjemlet i arbeidsmiljøloven og i «Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den daglige lederen har plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring.

På anleggene, Eika Fet Arena, Fethallen og Fedrelandet idrettspark finnes det hjertestarter lett tilgjengelig. Det kjøres jevnlig opplæring i bruk av disse. På klubbhuset og i Eika Fet Arena har vi både interne og eksterne kontrollrutiner for oppfølging av brannteknisk sikkerhet. Det samme gjelder for gassanlegget som benyttes for undervarme på kunstgresset.

 

Økonomi

Det er hovedstyret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte

 • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • klubben har en forsvarlig økonomistyring

Den daglige oppfølgingen av økonomien til Fet IL ivaretas av Daglige leder.

Kontrollkomiteen har ett kontroll ansvar at klubben drives forsvarlig økonomisk.

Hovedstyrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 • Hovedstyret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.
 • Hovedstyret skal utarbeide et realistisk budsjett for Fet IL. Gruppestyrene setter opp budsjett for respektive grupper.
 • Daglig leder skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
 • Hovedstyret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
 • Hovedstyret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
 • Hovedstyret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
 • Hovedstyret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

 

Forsikringer

Som medlem av Fet IL blir man automatisk en del av Idrettens forsikringsordninger. Uansett idrett så gjelder NIF sin barneidrettsforsikring, denne forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Den gjelder også for medlemmer som støtter opp rundt laget, som trenere, lagleder, etc. for lag opp til 13 år.

For aktive medlemmer over 13 år gjelder forskjellige ordninger. For håndball og innebandy må de aktive (og trenere, lagledere, etc. som ønsker det) aktivere og betale lisens gjennom «Min Idrett» for å ha en gyldig forsikring. Denne er påkrevd for å delta på kamper. For fotball må de aktive (og trenere, lagledere, etc.) registreres i FIKS. Dette er det klubbens FIKS ansvarlig som gjør og klubben betaler da en laglisens for hvert enkelt lag som er gyldig forsikring.

Klubbens FIKS ansvarlige er: Kjetil Moren Bråthen – kjetil@fetil.no

Fet IL har en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.

Anlegg og utstyr

Her beskriver vi hvilke anlegg som benyttes av Fet IL, og hva klubben har ansvar for når det gjelder disse anleggene.

Fet IL benytter disse anleggene:

 • Fedrelandet idrettspark med en kunstgressbane, en ballbinge og en gressbane for fotball
 • Fethallen benyttes til håndball, innebandy, futsal og trim for Seksti pluss
 • Eika Fet Arena som benyttes til håndball, innebandy, ballskole, turn og klatring
 • Forskjellige gymsaler i kommunen.
 • Petanque baner på Fedrelandet.
 • En aktivitetspark på Fedrelandet som er åpen for alle
 • Det finnes også en BMX/Skate rampe på Fedrelandet som er åpen for alle

 

Personlig utstyr:

Utstyr som betales av utøverne selv:

 • Treningsutstyr
 • Sko, strømper og shorts til trening og kamp
 • Innebandykølle


Klubbens utstyr:
Utstyr som blir betalt av idrettslaget:

 • Drakter som benyttes til lagspill
 • Utstyr som brukes til trening og kamp
 • Keeperutstyr


Utmerkelser og æresbevisninger

I 1973 tok hovedstyret igjen opp ideen med hedersmerke og besluttet å gjeninnføre ordningen, men med den endring at det heretter skal hete æresmedlemmer. Fet IL har utnevnt totalt 10 æresmedlemmer: Odd Stenerud, Albert Larsen, Christian Christiansen, Even Elander, Ivar Gylstrøm, Åge Pedersen, Arne Stenerud, Niels Johan Frimann Dahl, Egil Søgård, Rune Sanderlien og Anne Olea Kristiansen.

Nye æresmedlemmer kan nomineres til årsmøtet hvor beslutning om opptak gjøres. Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent.

Politiattest

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

I Fet IL gjelder krav om fremvisning av politiattest for alle ansatte, alle styremedlemmer og alle som har roller i idrettslaget. Det skal fremvises politiattest før de deltar på treninger, kamper, cup’er etc. Er det foreldre som skal være med laget på en enkelt overnatting ifm cup eller andre arrangement skal disse også fremvise politiattest. Krav om politiattest omfatter også innleide instruktører.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. (de under 18 år MÅ sende inn søknad pr post) Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra Daglig leder i Fet IL på at det foreligger et behov for en politiattest (formålsskjema). Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

 1. Last ned og skriv ut Bekreftelse på Formål politiattest
 2. Fyll inn personlig informasjon og sted/dato.
 3. Gå inn på www.politi.no/tjenester/politiattest
 4. Følg deretter henvisningene for elektronisk søknad.
 5. Last opp den utfylte bekreftelsen (fra punkt 1) og trykk på «send søknad»-knappen.
 6. Når du har mottatt svar på søknaden skal den fremvises ansvarlig for politiattest i Fet IL. Dette gjøres ved å avtale tid eller sende attesten til de ansvarlige i gruppene. Attesten blir etter registrering slettet/makulert hvis den sendes som epost/post. Politiattestansvarlig i gruppen vil oppdatere medlemsprofilen med dato for godkjent attest og den er da gyldig i 3 år.


Politiattestansvarlig i Fet IL

Politiattestansvarlige er utnevnt av Hovedstyret og er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i Fet IL. Politiattestansvarlig har taushetsplikt og eventuelle anmerkninger behandles i samråd med hovedstyrets leder.

Politiattestansvarlig i Fet IL er: Atle Søgård

 • Politiattestansvarlig har den totale oversikten over hvem som har fremvist attest.
 • Politiattest avkreves på nytt minimum hvert tredje år.
 • Hendelser eller mistanke om hendelser skal versles politiattestansvarlig.

Politiattestansvarlig i gruppene

Alle gruppene i Fet IL har utnevnt en ansvarlig for politiattester i egen gruppe. Alle som har behov for politiattest i egen gruppe skal fremvise denne for gruppeansvarlig. Gruppeansvarlig har ansvar for:

 • at alle som skal ha attest er registrert i vårt medlemsregister
 • å se politiattesten og oppdatere dato for godkjenning fra Politiet på profilen til den som fremviser attesten
 • å veilede nye til å søke Politiet om politiattest før de deltar på aktiviter med barna.
 • å rapportere status til hovedansvarlig for politiattester

 

Gruppe Ansvarlig ePost
Fotball Anna Bryngelhed Berg annabryngelhed@hotmail.com
Håndball John Skagestad  
Innebandy Tord Sjursen tord.sjursen@gmail.com
Turn Cathrine Myrland turn@fetil.no
Klatring Tobias Lillekvelland t.lillekve@gmail.com
Kajakk Andre Erni  
Fet IL Aktiv Ingar Lethigangas ingar@fetil.no
Ballskolen Atle Søgård dagligleder@fetil.no