Klubbhåndbok Fet IL Fotball

FET IL - FOTBALL

Lagsinfo:                                             Fet Idrettslag, fotballgruppen

Stiftet:                                                 07.02.1900

Postadresse:                                     Fet Idrettslag, PB 68, 1901 Fetsund

E postadresse:                                  fotball@fetil.no

Internettadresse:                           https://www.fetil.no/Fotball.html

Organisasjonsnummer:                977 246 407

Bankforbindelse:                            Trøgstad Sparebank

Medlem av:                                       Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Tilknyttet:                                          Akershus Idrettskrets, Fet Idrettsråd

 

Organisering

Fotballgruppen er en del av Fet Ils organisasjon, og har sin rolle i klubbens organisasjonskart. Forballstyrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan. Fotballgruppen har utarbeidet et eget organisasjonskart:

Åpne organisasjonskartet i PDF her: Organisasjonskart2021.pdf

Sportslig og administrativ leder

Sportslig– og administrativ leder er ansvarlig for den daglige driften av Fet IL Fotball og skal følge de retningslinjer og oppgaver styret i Fet IL Fotball har gitt.

Styret

Fotballgruppen avholder normalt ett styremøte hver måned innenfor sesongen, i tillegg ett årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Det er hovedstyret som fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal ha følgende agenda:

 • Behandle regnskapet
 • Behandle gruppens årsberetning
 • Fastsette budsjett
 • Fastsette årlig treningsavgift
 • Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret

Fotballstyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning

Fotballstyret har ansvar for daglig drift av egen gruppe. Et gruppestyre skal være bemannet med en leder, nestleder og minst ett styremedlem. I tillegg kan fotballstyret oppnevne egne utvalg og ansvarsroller etter behov innen fotballen. Det skal likevel være noen pålagte utvalg og roller for fotballgruppen; sportslig utvalg, kioskgruppe, dommeransvarlig og laglederkontakt.

Styreleder

 • Fastsette agenda, innkalle til og lede styremøtene
 • Har det overordnede ansvar for strategi og planer i fotballgruppen
 • Representerer fotballgruppa i Fet IL sitt styremøte. (Hovedlaget)
 • Ansvar for oppfølging av sportslig- administrativ leder sammen med daglig leder i Fet IL
 • Ansvar for ansettelse av trenere og andre sentrale verv, sammen med daglig leder av idrettslaget

 

Nestleder

 

 • Stedfortreder for leder.
 • Nestleder blir valgt hvert år av fotballstyrets medlemmer.
 • Nestleder skal dekke en av rollene i fotballstyret, f.eks. økonomi, marked etc.

 

Laglederkontakt

 

 • Løfte saker fra Fair Play – ansvarlig inn i fotballstyret
 • Følge opp administrasjonen slik at klubbhåndbok og hjemmeside er oppdatert
 • Sørge for at oversikten over trenere og lagledere er oppdatert
 • Ansvar for oppfølging av medlemsregister i samarbeid med medlemsansvarlig i hovedlaget
 • Ansvar for å arrangere lagledermøter
 • Ansvar for rapportering fra lag
 • Følge opp FIKS- og politiattestansvarlig, slik at FIKS og oversikten over politiattester alltid er oppdatert

 

Økonomiansvarlig

 

 • Lede økonomiarbeidet sammen med sportslig- og administrativ leder og koordinere dette med økonomiansvarlige i Fet ILs hovedlag.
 • Sette opp budsjett for fotballgruppen sammen med sportslig- og administrativ leder og fotballstyrets leder.
 • Rapportere om økonomisk status på styremøtene.
 • Følge opp mot regnskapsfører.
 • Utarbeide rutiner for intern håndtering av fakturaer, utbetalingsgrunnlag, kasseoppgjør, lagskasser og øvrige pengestrømmer i samarbeid med daglig leder i Fet IL.
 • Samarbeide med materialansvarlig om budsjett og utgifter til utstyr.

 

Kvalitetsklubbansvarlig

 

 • Viser til egen rollebeskrivelse for kvalitetsklubbansvarlig.  

Styremedlem sport

 • Være styrets representant i sportslig utvalg.
 • Lede sportslig utvalg sammen med sportslig- og administrativ leder.
 • Informere og løfte saker fra SU inn i fotballstyret.

Styremedlem Marked

 • Sammen med økonomiansvarlig planlegge og gjennomføre tiltak for å skaffe inntekter.
 • Skaffe sponsorer til fotballgruppen.
 • Bruke sosiale medier til å markedsføre fotballgruppen.

Styremedlem arrangement

 • Dugnadsansvarlig - organisere og informere om dugnader.
 • Samarbeide med markedsutvalget.
 • Oppfølging av kioskutvalg i samarbeid med økonomiansvarlig.
 • Følge opp at planleggingen av forskjellige arrangement er i rute.

 

Beskrivelse av øvrige roller og funksjoner

Trenerveileder

Trenerveileder samarbeider tett med klubbens sportslige og administrative leder i gjennomføringen av oppgavene. Se link for utfyllende informasjon: https://www.fetil.no/Fotball/Sidemeny/Organisasjon/Rollebeskrivelser/Trenerveileder.html

Rekrutteringsansvarlig

Har overordnet ansvar for rekruttering til barnefotballen, med spesielt fokus på ny oppstartede lag. Se link for utfyllende informasjon: https://www.fetil.no/Fotball/Sidemeny/Organisasjon/Rollebeskrivelser/Rekrutteringsansvarlig.html

Dommeransvarlig

Denne rollen har ansvaret for å rekruttere, ivareta, utvikle og beholde klubbens dommere. Se link for utfyllende informasjon: https://www.fetil.no/Fotball/Sidemeny/Organisasjon/Rollebeskrivelser/Dommeransvarlig.html

FIKS-ansvarlig

Påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver samt å fortløpende registrere nye spillere. Se link for utfyllende informasjon: https://www.fetil.no/Fotball/Sidemeny/Organisasjon/Rollebeskrivelser/Fiksansvarlig.html

Kvalitetsklubbansvarlig

Hensikten med en kvalitetsklubbansvarlig er å sikre Fet IL sitt fokus og kvalitet på oppgavene tilknyttet konseptet kvalitetsklubb. Se link for utfyllende informasjon: https://www.fetil.no/Fotball/Sidemeny/Organisasjon/Rollebeskrivelser/Kvalitetsklubbansvarlig.html

Fair-play ansvarlig

Fet IL Fotball støtter opp under NFF sitt verdiarbeid og arbeidet for Fair Play i alle deler av idretten. Som et ledd. Se hjemmesiden for utfyllende informasjon

Politiattestansvarlig

Har hovedansvar for at at alle med tillitsverv fremviser politiattest. Politiattesten er gyldig i 3 år og det er den enkeltes ansvar å sørge for at denne er oppdatert og gyldig.

Se link for utfyllende informasjon: https://www.fetil.no/Fotball/Sidemeny/Organisasjon/Rollebeskrivelser/Politiattestansvarlig.html

Lagets organisering

Med lagledelse menes lagleder, trenere og assistenter. Ansvarsbeskrivelser er avhengig av hvor mange roller oppgavene fordeles på. I Fet IL skal det minimum være følgende to roller rundt et lag.

Trener

Krav til fotballtrenere i Fet IL reguleres av fotballgruppens sportsplan. Den sportslige planen skal være med på å bedre fotballtilbudet i Fet IL, den skal skape en klubbidentitet samt legge grunnlaget for en fornuftig og målrettet lag- og spillerutvikling.

I Fet skal fotballtrenerne:

 • Være gode forbilder for spillerne ved å vise positiv og god oppførsel
 • De skal representere Fet IL på en måte som gagner klubben
 • Vektlegge god oppførsel, både på trening og kamper, og kreve at spillerne respekterer motspillere, medspillere, dommere og ledere
 • Være positive, oppmuntrende og jobbe for å skape godt samhold i laget
 • Ta vare på alle spillerne i treningsgruppa
 • Ha god kontakt med foreldrene
 • Jobbe i henhold til sportslig plan, og delta i trenerforum / temakvelder i klubbregi
 • Ta vare på klubbens og lagets utstyr
 • Samarbeide med andre grupper i klubben og eventuelt andre foreninger for å muliggjøre et allsidig aktivitetstilbud
 • Som hovedregel ha gjennomført fotballforbundets grasrottrener 1, som er ett av fire delkurs i grasrottrenerutdannelsen
 • Trenere fra og med årstrinnet 13 år, skal som hovedregel ha gjennomført hele fotballforbundets grasrottrenerkurs

Trenerkompetanse

Fet IL fotball har et ønske om å tilby best mulig aktivitet til alle våre spillere. For å nå denne målsettingen må trenere og hjelpetrenere i fotballen ha nødvendig kompetanse. Fet IL fotball tilbyr derfor kurs til sine trenere ihht NFFs kompetansekrav til kvalitetsklubb nivå 1.

 • Barnefotball (6-12 år)
  • Minst en trener per lag skal ha gjennomført barnefotballkvelden
  • Minst en trener per årskull skal ha gjennomført minst ett delkurs fra NFF Grasrottrenerutdanningen

 

 • Ungdomsfotball (13-19 år)
  • Minst en trener per lag skal ha gjennomført ungdomsfotballkvelden
  • Minst en trener per årskull skal ha gjennomført hele NFF Grasrottrenerutdanningen

Fet IL legger til rette for løpende gjennomføring av kurs i egen klubb, og i tillegg legges det opp til deltagelse på øvrige kurs i regi av kretsen og/eller andre klubber.

Klubben betaler alle kostnader til kurs i NFF Grasrottrener.

Ytterligere informasjon kan leses her: https://www.fetil.no/Sportslig-plan/utvalg0.html

Lagleder

Lagleder er lagets administrative leder, og har ansvaret for at alt det praktiske rundt laget fungerer.

Lagleder har ansvar for å

 • Ajourføre navnelister på spillere/utøvere og lagsapparat i medlemsregisteret
 • Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan
 • Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere
 • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte
 • Møte på lagleder- og allmannamøter
 • Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte
 • Oppdatere lagets hjemmeside
 • Ansvar for lagskasse
 • Kjenne til rutiner for innskudd, utlegg, osv
 • Melde på til cuper, stevner og turneringer
 • Innkalle til dugnader
 • Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport
 • Administrere reiser til/fra kamper eller stevner
 • Skaffe dommere
 • Sikre at alle utøvere/spillere har lisens
 • Ha korrekt utstyr/medisinveske sammen med treneren

Lagleder kan delegere oppgaver til andre i lagsapparatet. For lag med mye aktiviteter kan teamet rundt lagleder bygges med f.eks. økonomiansvarlig, materiellansvarlig, dugnadsansvarlig mv.

Lagleder skal overlate alt det sportslige til treneren(e).

For Fet IL finnes en egen laglederhåndbok som kan leses her: https://www.fetil.no/Laglederhandbok0.html

Det gjennomføres orienteringskurs for nye lagledere etter behov. Dette skal gjennomføres av erfarne lagledere og/eller ansvarlig person i styret

Klubbdrift

Fet IL har registrert alle sine medlemmer i ett elektronisk medlemsregister som er lovpålagt og godkjent av NIF.  

Ved innmelding må nye medlemmer melde seg inn via vår hjemmeside www.fetil.no og fylle ut de nødvendige opplysningene som er påkrevd. Utmelding av klubben må skje skriftlig. Retningslinjer for medlemmer i Fet IL er beskrevet i Fet ILs lover. Alle aktive og personer med verv i idrettslaget skal være registrert som medlem av laget. Det er det aktive medlemmet som skal registreres som medlem og ikke foresatte. Foresattes informasjon som telefon og epostadresse kan likevel legges inn på profilen til det aktive medlemmet.

Alle medlemmer har i tillegg en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. I Fet IL har vi en rabattordning gjennom ett Familiemedlemskap. Dette er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem satt sammen i en familierelasjon. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og epostadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

Medlemskapet gjelder for ett kalenderår fra 1.1 til 31.12 og medlemskapet må sies opp skriftlig til medlem@fetil.no

Treningsavgifter

I tillegg til Medlemskontingent har fotballgruppen i Fet IL en egen Treningsavgift.

Treningsavgift sendes ut i to omganger, halvparten forfaller i april og andre halvpart forfaller til betaling i september. Informasjon om treningsavgift finnes her: https://www.fetil.no/Fotball/Sidemeny/Treningstider-og-Avgifter.html

Materiell og bekledning

Fet IL har en utstyrsavtale med Comet Sport, og som medlem i Fet IL får du 20% på alt kjøp hos Comet Sport.

I Fet IL fotballgruppen har vi ikke absolutte krav til klær for den enkelte spiller, ut over at alle spillere skal ha shorts og strømper som er til enhver tid gjeldende som en del av drakten til Fet IL fotball. Klubben sørger for spillerdrakt, shorts og strømper tas hånd om av den enkelte.

Vi oppfordrer til at alle anskaffer Fet IL treningsgenser og bukse, slik at vi kan fremstå som et lag når vi er på turneringer, kamper og treninger.

Forsikring

Alle medlemmer i Fet IL under 13 år er forsikret gjennom NIF barneidrettsforsikring. Forsikringsavtalen og vilkår finner du på www.idrettsforbundet.no sine hjemmesider. Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.

Aktive spillere, trenere, ledere og dommere over 13 år er forsikret gjennom NFF’s fotballforsikring. Det er Fet IL som står ansvarlig for å betale forsikring for alle lag og de som er registrert som aktive i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem, FIKS. For å være dekket av forsikringsordninger i FET IL må du har gyldig medlemsskap.

Alle medlemmer i Fet IL under 13 år er forsikret gjennom NIF barneidrettsforsikring. Forsikringsavtalen og vilkår finner du på https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/. Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år

Alle aktive står selv fritt til å bestille og betale utvidet forsikring elektronisk, dette gjelder også individuell forsikring for de mellom 0-13 år (https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/fotball-priser/#143162).

For en nærmere orientering omkring forsikring til de ulike aldersklassene og for forsikringsytelser se Norges Fotballforbunds https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ .

Gjennomføring av hjemmekamper

Fet IL fotball ser på det å spille kamper som et høydepunkt for både store og små. Fet IL fotball etterstreber å følge NFF retningslinjer for gjennomføring av hjemmekamper og turneringer.

Virkemidler vi har for å etterleve NIFs retningslinjer i Fet IL fotball er å ha en dedikert kampvert på alle hjemmekamper (lagledere) og flere synlige kampverter med tydelig vest på alle turneringer i regi av Fet IL fotball. Alle kampverter i Fet IL fotball skal kjenne til instruks for kampvert samt fair play og gjennomføring av fair play møte før hver hjemmekamp og turnering. Mer informasjon samt instruks for kampvert finnes her: https://www.fetil.no/Laglederhandbok0/Fair-Play.html

Foreldrevettregler

Foreldrevettregler og bruk av kampverter er to av virkemidlene for å skape best mulig ramme rundt kampene i barne- og ungdomsfotballen. Vi støtter opp rundt NFF sine foreldrevettregler og ønsker at alle foreldre skal forholde seg til disse:

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Dugnad

Fet IL Fotball er, som resten av Fet IL, dugnadsbasert. Uten dugnader er det ikke mulig å opprettholde aktivitetene uten vesentlig økning i treningsavgifter for den enkelte spiller. Alle lag blir tildelt uker og eller helger hvor lagene har ansvaret for driften av kiosken på Fedrelandet. Hvert år har klubben også vedlikeholds- og arrangementsdugnader, som dugnadsansvarlig må sørge for at alle som skal delta deltar

Drift av anlegg

Fet IL Fotball skal tilrettelegge for at alle våre medlemmer møter fotballhverdagen uke etter uke med gode opplevelser. Klubbhuset og anlegget vårt på Fedrelandet er vår viktigste arena for å skape et miljø for de ulike målgruppene i klubben, og klubben bruker store ressurser på å holde anlegget i best mulig stand gjennom oppvarming, brøyting og vedlikehold. I tillegg til organisert trening er anlegget åpent for alle, og dette stiller krav til at alle vi som ferdes på anlegget viser aktsomhet og tar vare på bygg, anlegg og utstyr. Fet Ils visjon er å være bygdas naturlige samlingssted.

Arbeidsgiveransvar

For Fet IL sine ansatte, er det hovedstyret som har arbeidsgiveransvar. Styreleder har ansvaret for å følge opp daglige lederen. Daglig leder har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.

 • Fet IL er ikke medlem av en arbeidsgiverforening
 • Det er ikke opprettet tariffavtale i Fet IL.
 • Arbeidsavtaler skal inngås med de ansatte og trenere/lagledere som skal ha godtgjørelse.

For trener og lagledere gjøres dette på gruppenivå i henhold til fullmakts matrise.

 • Administrative stillinger over 20% skal godkjennes av hovedstyre.

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben og er da automatisk underlagt idrettens regelverk.

Påmelding av lag

Påmelding av lag skjer samlet fra Fet IL fotball ved sportslig og administrativ leder. Hver høst sendes det ut forespørsel til lagledere for de enkelte lagene med ønske om tilbakemelding på hvor mange lag, spilleform og nivå. I tillegg skal det oversendes oppdatert kontaktinformasjon på lagledelsen.

Dommere

Fet IL er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser. 

Fotballgruppen gjennomfører dommerkurs for aldersbestemte lag en gang pr sesong. Fet IL ønsker også å utdanne dommere som kan ta steget opp som kretsdommere. Fotballgruppen har egne bestemmelser for hva som tilbys dommere av honorar, utstyr, bekledning, osv.                                                                     

Dommerne i Fet IL bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • krav til dommere på ulike nivåer
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • klubbens retningslinjer og forventninger til dommere
 • hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …)

Økonomi

Fet IL fotball styres etter prinsippene som til enhver tid legges til grunn for økonomistyring i Fet IL av hovedstyret. Se utfyllende beskrivelse på hjemmesiden.

Informasjon og kommunikasjon

Fotballgruppen har hjemmeside og facebook som sin primære kommunikasjonskanal. Det sendes også ut e-post og flere lag benytter seg av tjenesten Spond.