Organisasjon

I denne delen av håndboka beskriver vi hvordan klubben er organisert.

Organisasjonskart

 
 

 

         

                                                 

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 31.mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside og sosiale medier.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

 

 

Hovedstyret

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

Styrets arbeid

Hovedstyret i Fet IL har møter ca en gang per måned. Møtene holder sted på klubbhuset på Fedrelandet. På en del av møtene stiller også lederne for de ulike gruppene for å gi status på aktiviteten i gruppene.

Det føres alltid referat fra møtene, hovedstyret har egen referent.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende egen stemme.

Styremøter kan avholdes per e‑post, per telefon eller elektronisk. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 8.

Gruppestyre

Fet IL har for tiden seks grupper som har eget styre (fotball, håndball, innebandy, turn, klatring og kajakk).

Gruppene avholder normalt ett styremøte hver måned innenfor sesongen. I tillegg skal gruppen avholde et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal ha følgende agenda:

 • Behandle regnskap.
 • Behandle gruppens årsberetning.
 • Fastsette budsjett.
 • Fastsette eventuell årlig treningsavgift.
 • Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning.

Et gruppestyre har ansvar for daglig drift av egen gruppe. Et gruppestyre skal være bemannet med en Leder, nestleder og minst ett styremedlem. I tillegg kan gruppene oppnevne egne utvalg og ansvarsroller etter behov innen egen idrettsgren.

Sportslig utvalg

Formålet med ett Sportslig Utvalg (SU) er å sikre kvaliteten på det sportslige og utenomsportslige arbeidet på alle nivåer i gruppen. Utvalget er ansvarlig for å utarbeide en sportslig plan, den blå tråden, i Fet IL. Sportslig utvalg rapporterer til gruppestyret.

Kioskgruppe

Formålet med en kioskgruppe er å drive kioskene i Fet IL på en best mulig måte. Kioskgruppen har følgende ansvar:

 • Oppfølging av fortjenste til gruppen
 • Vareutvalg 
 • Bemanning i kiosk
 • Drift av kiosken

Kioskansvarlig rapporterer til gruppestyret.

Dommeransvarlige

Formålet med en dommeransvarlig er å utvikle egne dommere i Fet IL. For enkelte grupper er det dommeransvarlig som setter opp dommere til kamper for de yngste lagene. Dommeransvarlig rapporterer til gruppestyret

Laglederkontakt

Formålet med en laglederkontakt er å være bindeleddet mellom klubben/styret og alle lagledere. Laglederkontakten skal bistå lagledere i sitt arbeid. Laglederkontakt skal ifm sesongoppstart samle inn lister på alle frivillige som hjelper til rundt ett lag, sørge for at de er registrert i medlemsregisteret med nødvendig personalia og sende oversikten til Politiattest ansvarlig i Hovedstyret.

Utvalg/komiteer

Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det gjelder valgkomité, valgt revisor og kontrollkomité.

Fet IL har flere styreoppnevnte funksjoner/utvalg som beskrives her. De forskjellige gruppene kan også ha egne funksjoner og utvalg som de har dokumentert i sine funksjons/rutine beskrivelser.

Sportslig ansvarlig

Hovedstyret har utnevnt en øverste sportslig ansvarlig i Fet IL. Rollen skal være medlem av Hovedstyret. Mandatet til denne rollen er å koordinere gruppene slik at vi i Fet IL har en helhetlig sportslig plan og utvikling uavhengig av idrett. Rollen skal være «limet» mellom gruppene og sørge for at Fet IL har en «blå tråd» i det sportslige arbeidet fra de yngste til de eldste aktive. En annen viktig oppgave er å fordele treningstid mellom de forskjellige gruppene.

Anleggsansvarlig

Anleggsansvarlig er en rolle i Hovedstyret som har ett overordnet ansvar for anleggene til Fet IL. Viktige oppgaver for denne rollen er bl.a. å planlegge og arrangere dugnader på anleggene.

Ballskolen

Ballskolen er ett konsept som eies av Hovedstyret. Ballskolen har oppstart året før man begynner på skolen. Dette er et tilbud som består av sosialt felleskap, lek og variert aktivitet. Formålet med ballskolen er at barna skal bli kjent med alle ballsporter som tilbys i Fet IL.

LES mer om Ballskolen

60 pluss og Pensjonistgruppe

Fet IL ønsker å være et av bygdas viktigste samlingssteder. Fet IL ønsker spesielt å bidra til yngre pensjonister hjelpes til å være jevnlig fysisk aktive og finne nye roller og sosiale arenaer gjennom det frivillige arbeidet. Fysisk aktivitet og sosialt felleskap i denne aldersgruppen vil kunne fremme livskvalitet og forebygge eller utsette debut av aldersrelaterte sykdommer og helseproblemer.

LES mer på 60pluss hjemmesiden om de forskjellige tilbudene og timeplan.

 

Ansatte

Fet IL har 8 ansatte. Dette er:

Daglig leder: Atle Søgård, dagligleder@fetil.no

Administrasjon: Vidar Lauritsen vidar@fetil.no

Administrasjon: Tom Inge Egedahl tominge@fetil.no

Daglig ansvarlig Fotballgruppa: Kjetil Moren Bråthen kjetil@fetil.no

Leder Fet IL Aktiv: Ingar Lethigangas ingar@fetil.no

Aktivitet og samfundsutvikler: Ingrid Kolstad ingrid@fetil.no

Daglig ansvarlig håndball/Aktivitetsleder Fet IL aktiv: Hans Martin Imshaug hansmartin@fetil.no

Sportslig utvikler: Thomas Lewandowski thomas@fetil.no

Alle er ansatt i 100% stillinger.

 

Klubbens lov

Fet IL har en egen lov som er basert på lovnorm for idrettslag. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen

Alle lovendringer som gjøres av kretsen trer i kraft med umiddelbar virkning, mens endringer i Fet IL’s tillegg må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. Årsmøte kan delegere ansvaret for endring av lovene til Hovedstyret.

Les mer om Fet IL’s lover her: Lover i Fet IL