Til deg som er....

Utøver

Utøverne bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne

Forelder/foresatt

Foreldre bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • forsikringer
 • politiattest
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene


Les mer
Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen

Sportslig leder

Sportslig leder har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i gruppen. Sportslig leder skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.

Oppgaver

 • Ansvar for å utarbeide og følge opp gruppens sportslige plan
 • Rapportere jevnlig til styret om gruppens sportslige aktivitet
 • Utarbeide aktivitetsplan
 • Arrangere trenermøter
 • Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben
 • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
 • Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
 • Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer
 • Årsmelding for klubbens sportslige plan

 

 

Trener

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til Sportslig leder. Treneren samarbeider med laglederen og de andre trenerne om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i. Hovedtrener har alltid det øverste ansvaret dersom det er flere lag og trenere i samme gruppe.

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • kompetansetilbud for trenere
 • Klubbens sportslige plan
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne
 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)

 

Oppgaver

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med gruppens sportslige plan
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre
 • Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp
 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
 • Følge gjeldende regelverk
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • Være oppdatert på informasjon fra styret
 • Representere klubben på en god måte
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan
 • Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp

 

 Lagleder

Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.


Lagledere bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • klubbens aktivitetstilbud
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
 • hva tilbyr klubben sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)

 

Oppgaver

 • Ajourføre navnelister på spillere/utøvere og lagsapparat i medlemsregisteret
 • Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan
 • Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere
 • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte
 • Møte på lagleder- og allmannamøter
 • Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte
 • Oppdatere lagets hjemmeside
 • Ansvar for lagskasse
 • Kjenne til rutiner for innskudd, utlegg, osv
 • Melde på til cuper, stevner og turneringer
 • Innkalle til dugnader
 • Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport
 • Administrere reiser til/fra kamper eller stevner
 • Skaffe dommere
 • Sikre at alle utøvere/spillere har lisens
 • Ha korrekt utstyr/medisinveske sammen med treneren

 

Dommer

Fet IL er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser. 

Gruppene skal gjennomføre dommerkurs for aldersbestemt lag en gang pr sesong. Fet IL ønsker også å utdanne dommere som kan ta steget opp som kretsdommere.

Gruppene har egne bestemmelser for hva som tilbys dommere av honorar, utstyr, bekledning, osv.                                                                     

Dommerne bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • krav til dommere på ulike nivåer
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • klubbens retningslinjer og forventninger til dommere
 • hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …)


Tilbake til Innholdsiden