FIKSansvarlig Fotball

FIKSANSVARLIG

Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS. Et viktig IT-verktøy som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å gjøre det enklere for klubben å utføre viktige administrative arbeidsoppgaver. Klubben skal benytte FIKS for å sikre at spillere er forsikret, trenere har riktig kompetansenivå, melde på lag i serier, registrere kamprapporter, involvere frivillige til å påta seg nødvendige klubb- og lagroller. FIKS er også styringsverktøyet til en ”Kvalitetsklubb”.

Rollen «FIKS-ansvarlig» har følgende hovedansvarsområder:

Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver. Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir enklere.

Brukeradministrasjon

 • Påse at klubben til enhver tid har personer med nødvendig administrative ”tilganger” til FIKS.
 • Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter må ha rettighet som ”Klubbruker”. Lagleder har også ansvaret for å vedlikeholde lagets tropp.
 • Alle trenere og lagledere på de forskjellige lagene skal også registreres i FIKS.

Brukeropplæring 

 • Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor.

Spillerregistrering

 • Alle klubbens spillere skal være registrert i FIKS fra det året de fyller 13år. (begynner med 9-er fotball). Dette for at forsikringen skal være gjeldende og at overganger mellom klubber skal foregå på en ryddig måte.

Oppgaver for FIKS-ansvarlig

 • Fortløpende registrere klubbens nye spillere og deaktivere de som slutter.
  • Oppdatere lagene med riktige trenere og kontaktpersoner ved overgang til ny sesong
  • Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer/kontrakter.
  • Registrere personer med verv i klubben i FIKS.
  • Slette trenere/lagledere som avslutter denne rollen
  • Sørge for at alle med bruker i systemet kan sine oppgaver.
  • Administrere overganger inn og ut av klubben.
  • Veilede og hjelpe klubbrukere ved spørsmål
  • Melde på klubbens lag i seriespill, og sette lag som ikke brukes inaktive for bedre oversikt.
  • Sørge for å oppdatere baner og anlegg ved endringer