Rekrutteringsansvarlig Fotball

Rollebeskrivelse | Rekrutteringsansvarlig

 

Rekrutteringsansvarlig (RA) rapporterer til Sportslig og administrativ leder av Fet IL Fotball og har overordnet ansvar for rekruttering til barnefotballen, med spesielt fokus på ny oppstartede lag. Spillere til Fet IL Fotball rekrutteres fra skolekretsene Hovinhøgda, Garderåsen og Riddersand.

Rekruttering til eksisterende lag i klubben er hovedsakelig knyttet til hver enkelt lags trenere og lagleder, men RA vil i samarbeid med klubbens administrative og sportslige leder bistå med råd.

For rekruttering til eldre lag, spesielt spillere fra andre klubber, vil RA fungere i en potensiell rådgivende rolle. Ansvaret her ligger til det konkrete lagets hovedtrener, sammen med klubbens administrative- og sportslige leder, spillerens tidligere klubb og spillerens foreldre/foresatte.

Se for øvrig klubbens rekrutteringsplan for nærmere beskrivelse av rollen og oppgavene knyttet til denne.

Hovedansvar

RA har ansvaret for at rekrutteringsplanen skrives og/eller oppdateres og utvikles, at den følges og at rekrutteringsaktiviteter blir iverksatt.

RA bidrar med nye forslag til rekrutteringstiltak i nærmiljøet.

Om rollen

 • Rollen bør innehas av en trener som har vært i klubben noen år og som har inngående kjennskap til klubbens verdier og drift
 • Det er viktig at rollen har en pedagogisk tilnærming til oppgavene
 • Rollen bør ha, eller være villig til å ta, minimum Grasrottrenerkurset

Oppgaver ved rekruttering til nye lag

 • Lage og etablere informasjonsmateriell som sendes til aktuelle spillergrupper (herunder barnehager, barneskoler og ballskole) senest innen [DATO] hvert år, herunder også å besørge informasjon i klubbens kanaler (Facebook, hjemmeside).
 • Ansvar for å kalle inn til informasjonsmøte om fotballgruppa
 • Sammen med fotballgruppas daglige leder å gjennomføre foreldremøtet.
  • Til foreldremøtet må informasjon om fotballgruppa gis, herunder aktuelle treningstider og –baner.
  • Organisere og planlegge aktiviteter i oppstartsfasen. RA skal etter behov bistå på treninger med de nye trenerne i den første tiden etter oppstart
  • I den etterfølgende perioden skal RA;
   • Være tilstede på utvalgte treninger
   • Fungere som faglig rådgiver/veileder for nye trenere, sammen med klubbens administrative- og sportslige leder og trenerveilederen
   • Sammen med klubbens administrative og sportslige leder å sørge for god organisering rundt laget: trenere, hjelpetrenere, lagleder, dugnadsansvarlige og andre nødvendige roller.
    • Sørge for at utstyr og materiell er på plass ved oppstart
    • Bistå trener- og laglederapparat ved lagets første foreldre- og foreldremøte, slik at klubbens faste oppsett for gjennomføring blir fulgt
    • Gjennomføre et eget evalueringsmøte med trenere/lagleder på slutten av den første sesongen.