Rammeplan Fotball

Rammeplan for aldersgruppen 7 til 10 år

Innledning:

I og med at dette er barnas første år i møte med organisert fotball, er det viktig at

klubben tilrettelegger en god start for dem, med ordnede forhold. Det må være trygge omgivelser, både når det gjelder det rent fysiske rundt baner eller i hall og gode sosiale forhold blant aktørene i lagene.

-        Baner, trenings- og kampsteder samt frammøtetider skal være klart kommunisert for spillere og foreldre.

-        Treningene og gjennomføring av kamper bør i stor grad følge et fast mønster i henhold til klare rutiner og innhold.

-        Spillerne bør helt fra starten av læres opp til å ta ansvar for eget og laget sitt treningsutstyr, og samtidig hjelpe til med å holde treningsbanene ryddige ved fjerning av søppel.

-        Spillerne og foreldre må få inntrykk av at det er viktig å møte presis til trening og kamp og at det skal gis beskjed om fravær.

-        Det er viktig at barna får muligheter til å kombinere fotball i vår klubb med deltagelse i andre idretter og / eller andre foreninger.

 

Trenings- og kamptilbud:

-        Fotballskole oppstart fra høsten ved fylte 6 år (en trening per uke).

-        Minst en økt (fortrinnsvis inne) per uke i perioden november til april.

-        Minst en treningsøkt pluss kamp per uke i sesongen (7-8 år).

-        To treningsøkter pluss kamp per uke i sesongen (9-10 år).

-        Seriespill, Fet vårcup og i utgangspunktet to lokale cup’er i tillegg.

 

Mål for aktiviteten:

-        Ha det gøy gjennom variert fotballaktivitet.

-        Skape motivasjon for fotballspill på fritida og i Fet IL.

-        Skape lyst til allsidig idrettsaktivitet.

-        Opprettholde et høyt aktivitetsnivå med mye ballkontakt og innføring i varierte teknikker på trening.

-        Enkel innføring i fotballregler og gode holdninger for samvær med andre.

 

Taktisk - teknisk trening:

Det er viktig at spillerne får så mye ballkontakt som mulig i løpet av ei treningsøkt, og at de får variert trening i grunnleggende fotballteknikker. Slik trening gjennomføres i spill på forholdsvis små baner og med få spillere på hvert lag, eller gjennom enkle tekniske øvelser.

Grunnleggende teknikker som bør trenes på dette nivået:

-          Pasninger med begge bein

-          Mottak, demping

-          Skudd, avslutninger

-          Innføring i headinger

-          Føre, skifte retning, finte

 

Fysisk trening:

Det bør ikke drives spesifikk trening av faktorene styrke og utholdenhet i disse årsklassene, men det kan eventuelt gjøres gjennom lek eller øvelser med ball.

Koordinasjon, rytme og balanse er egenskaper som er gunstige for læring av teknikk, og bør prioriteres ofte – helst med ball. Det anbefales å starte med enkle tøyningsøvelser i korte sekvenser. I slutten av perioden bør det gjennomføres hurtighetstrening i hyppige og korte sekvenser, gjerne gjennom lek og med ball.

Det anmodes om å starte noe med enkel styrke- og bevegelighetstrening i hofteleddsbøyerne, da det er et problem blant mange unge med svak og kort muskulatur på framsida
(løp med høye kneløft m.m). Svært viktig muskulatur for løpshurtighet.

Holdninger:

Å innarbeide gode holdninger hos enkeltspilleren og i laget er svært viktig i arbeidet med å skape gode fotballspillere og gode utviklingsmiljøer for unge utøvere. I disse aldersklassene

MÅ det jobbes med:

-          Ikke kjefte på andre når det gjøres feil.

-          Ikke godta negativ atferd overfor andre.

-          Tåle egne feil, tåle å tape og vinne.

-          Respektere trenere og ledere: godta irettesettelse, og høre etter ved beskjeder.

-          God oppførsel overfor dommere og dommeravgjørelser.

-          Møte presis og gi beskjed hvis en ikke kan møte.

-          Utføre sine ansvarsoppgaver i forbindelse med kamp eller trening
(utstyr m.m).

Praktiske råd:

-        Vær positiv, skap god stemning og gi ros.

-        Vær klar, tydelig og bestemt når det gjelder regler og rutiner for laget.

-        Ta dere tid til å jobbe med god oppførsel under alle aktiviteter.

-        Høyt aktivitetsnivå og mye ballkontakt er viktig i alle økter.

-        La treninger og kamper følge et forholdsvis fast mønster, som spillerne kjenner seg igjen i, slik at de blir trygge og kan holde høyt aktivitetsnivå.

-        Snakk minst mulig - vis alle øvelser

-        La spillerne få god tid til å trene på og gjenta kjente øvelser.

-        Treningene bør bestå av mye spill, på småbaner og få spillere på hvert lag.

-        Start med enkle øvelser og bygg videre på disse; eks: først pasning/mottak, så pasning/mottak/skudd, deretter pasning/mottak/innlegg/skudd.

-        Det er motiverende med øvelser som ender med avslutninger på mål. Alle fotballspillere liker å score mål.

 

Rammeplan for aldersgruppen 11 til 12 år

Trenings- og kamptilbud:

-          Minst en økt inne og en økt ute pr uke om vinteren.

-          To treninger pluss kamp i sesongen (treningsfri i juli).

-          Deltakelse i serie, Fet IL vårcup og i utgangspunktet to cup’er i tillegg.

 

Mål for aktiviteten:

-          Ha det gøy gjennom variert fotballtrening.

-          Skape motivasjon for fotballspill på fritida og i Fet IL.

-          Utvikle gode grunnleggende fotballferdigheter.

-          Lære enkle spilleprinsipper.

-          Utvikle respekt og toleranse overfor medspillere, trenere, ledere og dommere.

-          Skape godt sosialt samhold, med gjensidige forpliktelser og ansvar.

 

Taktisk- teknisk trening:

Spill på småbaner med få spillere (3 – 5) bør prioriteres i stor grad. Dette gir muligheter til mye ballkontakt og trening av de grunnleggende fotballferdighetene.

Pasninger:
Presise pasninger med begge bein, bruke innside, ytterside og vrist. Prioriter trening av pasningsspill langs bakken og etter hvert på spillere i bevegelse. Innføring i halvtliggende vristspark.

Mottak/medtak:
Mottak med begge bein, både langs bakken og ball i lufta (gjerne etter kast). Legge ballen til rette for pasning med første berøring (medtak). Innføring av demping med andre kroppsdeler
(lår, bryst, m.m)

Heading:
Presise og kontrollerte headinger, med gode treffpunkt på ball.

Skudd:
Skudd med strak/skrå vrist og balanse på standfoten. Vektlegg trening av skudd langs bakken og forsøk å bruke begge beina.

Finter:
Trening / innlæring av to finter - eks. pasningsfinte, kroppsfinte.

Spillesystemer:
Spillerne på dette trinnet må få innføring i grunnleggende forsvarsspill med press på ballfører, sikring og markering (første-, andre- og tredjeforsvarer). I tillegg bør spillerne lære løp uten ball, med hovedvekt på invitasjon til pasninger i angrepsspillet.

Fysisk trening:
Tøyning bør gjøres til faste rutiner i forbindelse med alle treninger. Det samme gjelder egenskapene koordinasjon, rytme og balanse, og da helst gjennom øvelser med ball.

Hurtighets- og spensttrening trenes ofte i korte sekvenser. Utholdenhet og styrke trenes i utgangspunktet ikke isolert, men gjennom trening med ball og lek. Utholdenhet kan eventuelt legges inn som en ekstra frivillig trening pr. uke på dette trinnet, som joggetur eventuelt supplert med annen treningsform.

Holdninger:
Videreutvikle egenskapene som ble vektlagt for 7 – 10.

Lagledere / trenere bør stille større krav til spillerne når det gjelder å ta ansvar under og i forbindelse med treninger og kamper. Aktivitetene skal utføres ordentlig og ansvar for utstyr og anlegg kan utvides.

Det kan også stilles høyere krav til oppmøte og det å gi beskjeder ved fravær fra trening og kamp i god tid. Toleranse overfor andre, spesielt medspillere er meget viktig, i og med at ungene er mer bevisst egne og andres ferdigheter.

Praktiske råd:

-          Videreutvikling av det samme som for alderstrinnet 7 – 10.

-          Mesteparten av treninga bør foregå gjennom spill på småbaner eller i firkanter. Dette er gøy.

-          Ved trening av teknikk i isolerte øvelser, sørg for at ventetida er minimal slik at aktivitetsnivået opprettholdes.

-          Ved innføring av nye øvelser – la spillerne få tid, og bruk øvelsen flere ganger seinere.

-          Ha gjerne samme tema på flere treninger gjennom en periode.

-          Pasningstrening bør utføres både med og uten motstand, begynn gjerne med overtallsøvelser, eks. 4 mot 1 eller 5 mot 2

-          Legg vekt på godt pasningsspill og overblikk hos spillerne.

-          Tren etter hvert flere teknikker i samme øvelse, eks:

  • Mottak/medtak – pasning
  • Mottak/medtak – skudd
  • Pasning – mottak/medtak – skudd
  • Føre finte – skudd

-          Spillerne er som regel svært motiverte for å trene avslutninger mot mål, og derfor er det gunstig å tilrettelegge mange øvelser som ender med avslutning mot mål.

-          Bruk kort tid på verbal instruksjon, gi spillerne gode øvingsbilder.

-          Taktikk øves inn med isolerte øvelser og spill der spillet gjerne stanses for å fremheve gode bevegelser, eventuelt drøfte spillernes valgmuligheter i de ulike spillsituasjoner

-          Slå ned på all uønsket atferd, spesielt negative meldinger til medspillere, motspillere og dommere.

-          Spillerne nærmer seg 13 år, og bør derfor få en forsiktig innføring og trening på 11’er fotball, gjerne noen treningskamper ved 12-års alder.

-          Jobb mye med ”Fair play”.

 

 

 

Rammeplan for aldersgruppe 13 – 14 år

Trenings- og kamptilbud:

-          Tre til fire treninger med kamp per uke hele året, med kort pause etter sesongslutt.

-          Seriespill, vinterserie og 2-4 cup’er / turneringer.

-          Treningskamper i vinterhalvåret.

-          I denne aldersgruppa kan det deles inn i første- og andrelag, eventuelt tredjelag dersom det er spillere nok (regn 16 – 18 spillere per lag).

-          Differensiering av treninger for best mulig spillerutvikling.

 

Mål for aktiviteten:

-          Skape moro og trivsel med fotballen og lagkamerater.

-          Alle aktive spillere får trene og spille kamper.

-          Videreutvikle tekniske ferdigheter.

-          Utvikle grunnleggende taktisk forståelse, som på dette trinnet innebærer å gjøre spillerne kjent med, og komfortable med 11’er fotball.

-          Utnytte ferdigheter gjennom gode taktiske valg.

-          Skape gode trenings vaner og motivere til å trene mye på egenhånd.

-          Skape et godt og positivt miljø som betyr noe for spilleren og som kan påvirke positivt i starten av ungdomstida.

 

Taktisk- teknisk trening:
Det må fremdeles jobbes videre med de tekniske øvelsene vi har prioritert i tidligere årsklasser.

Vendinger:
Med ulike kroppsdeler – fot, bryst, vrist, ytterside og innside. Trenes med eller uten motstand.

Heading:
Innøve riktig teknikk, også med sats / opphopp og stup.

1 mot 1:
Utfordre, drible og passere motstander med ball.
Presse, vinne ball – takle og vinne dueller i lufta og langs bakken.

2 mot 1:
Skape og utnytte 2 mot 1 situasjoner.

Ferdighetene trenes i deløvelser og ulike former for spilleøvelser. Det er viktig at det stilles større krav til spillerne om å utnytte ferdighetene ved å gjøre gode taktiske valg som gagner laget.

Spillesystemer:

Spill på 11’er bane representerer ofte en stor overgang for spillerne, og krever mer ”coaching” fra treneren, både på og utenfor banen. Spillerne må utvikles til å kunne beherske nye spillesystemer og grunnleggende taktikk.

-  Press, sikring, markering (første-, andre- og tredjeforsvarer)

-  Kontring / overgang, bredde, dybde, bevegelse, rom (med og uten ball)

 

Spillerne på dette trinnet starter med 11’er fotball som stiller større krav til forståelse av spillesystemer. Vi praktiserer derfor en enkel innføring av forståelse for spillesystemer med vekt på sonespill i forsvar og formasjonsspill i angrep.

Fysisk trening:
Det bør gjennomføres noe styrketrening med egen kroppsvekt som belastning minst en gang i uka. Treningen kan organiseres i sirkel eller enkeltøvelser i korte sekvenser.

Utholdenhetstrening bør foregå gjennom intensiv trening med ball, men det kan legges inn enkelte korte sekvenser med utholdenhetstrening, eventuelt egne treningsøkter i form av joggeturer eller alternative treningsformer.

Hurtighetstrening prioriteres hver uke, med minst en sekvens på 10 - 15 min.

Koordinasjons- og balansetrening er fremdeles viktig, og bevegelighet / tøyninger skal utføres hver gang.

Holdninger:
Spillerne skal vite at det stilles krav til dem i forbindelse med alle aktiviteter i klubbens regi.

De er representanter for Fet IL og det medfører krav om god oppførsel overfor dommere, motstandere og eget lag. Eventuelt lagutstyr skal brukes i henhold til avtaler.

-          Frammøte 10 min. før trening. Beskjed ved alt fravær.

-          God oppførsel i kamp og trening ” fair play ”. Skikkelig språkbruk.

-          Holde orden i utstyr, rundt baner og i garderobe (koste). Innføre ordensgrupper?

-          Holdningsarbeid i forhold til tobakk og alkohol. Forbud i alle aktiviteter i klubbregi.

-          Oppfordre spillerne til å drive egentrening, og forstå hvor viktig dette er.


Det bør i tillegg jobbes aktivt med å skape en god treningskultur, der spillere og ledere gjør sitt beste på banen i trening og kamp.

 


Praktiske råd:

 

-          Utvikling av enkeltspillere er like viktig som lagets resultater.

-          Begynn å stille krav (etter forutsetninger) til utførelse og gjennomføring av aktivitetene.

-          ”Hardt arbeid gir resultater”.

-          Om å gjøre å få mange og gode gjentagelser i alle øvelser og i spillesituasjoner.

-          Konsentrasjon og involvering er viktig.

-          Gi øvelser som spillerne er motiverte til å bruke utenfor fellestreningene.

-          Jobb med temaer.

-          Viktig at spillerne får tid til å lære seg øvelser og er bevisste på hva det jobbes med i enkelte treninger og ulike perioder.

-          Oppmuntre spillerne til å ta ansvar på og utenfor banen, eks. rose medspillere og engasjere seg i lagets beste.

-          Prioriter trening av hodespill på linje med andre teknikker. Det kan virke som trening av disse ferdighetene har lett for å bli nedprioritert.

-          Vær oppmerksomme på at spillerne er i en alder der de er lett påvirkelige i forhold til jevnaldrede (også andre miljøer enn idrettsmiljøet).

-          Viktig at vi engasjerer oss i spillerne, og påvirker dem positivt.

-          Arranger gjerne en eller to turneringsturer med overnatting.

-          Vurder hospitering for bedre utvikling av de beste spillerne.

 

Rammeplan for aldersgruppe 15 – 16 år

Trenings- og kamptilbud:

-          Tre til fire treninger med kamp per uke, hele året, med kort pause etter sesongslutt.

-          Deltagelse i seriespill, vinterserie og 2 - 4 cuper/turneringer i tillegg.

-          Treningskamper i vinterhalvåret.

-          Muligheter for hospitering i, og oppflytting til junior eller seniorlag.

 

Mål for aktiviteten:

-          Alle skal få et godt trenings- og kamptilbud.

-          Utvikle spillere til junior- og seniornivå.

-          Utvikle gode treningsvaner hos spilleren og en god treningskultur i laget.

-          Forståelse for arbeidskravene i fotball.

-          Få spillerne til å gjennomføre egentrening, spesielt de spillerne som har ambisjoner.

-          Utvikle taktiske- og tekniske ferdigheter.

-          Gode holdninger i Fet IL – skape et positivt og attraktivt ungdomsmiljø.

 

 

 

Taktisk – teknisk trening:
På dette alderstrinnet bygger vi videre på det grunnlaget som er lagt på trinnet 13-14 år.

De grunnleggende tekniske og taktiske momentene må pleies og videreutvikles:

Mottak/medtak:             Orientert før mottak og kroppen justert til neste trekk, eks. retningsbestemt mottak (medtak).

Pasning:                          Foreta rett valg til fordel for laget. Risikovurdering: holde ballen i laget eller forsøke gjennombrudd.

Avslutninger:                  Når avslutte? Bevegelser med kvalitet inn i feltet ved innlegg. Velge sikre avslutningsteknikker (automatisere). Legge stor vekt på headinger.

Heading:                          Avslutning eller pasning. Klarering eller pasning.

1 mot 1:                          
Når passere motspiller / drible (sikring eller ikke – hva oppnår vi?) Takle eller oppholde motspiller.

2 mot 1:                              Skape og utnytte 2:1 situasjoner.Bevegelser og spille pasning eller utnytte situasjonen og gå selv.

 

Spilløvelser med 1 mot 1 og 2 mot 1 situasjoner er viktig som en del av treningen.
Ferdighetene terpes i ulike former for spilletrening/øvelser, og det må tilrettelegges for mange gjentagelser og gjenkjennelse. Trening av de enkelte ferdighetene kan utføres i enkeltøkter eller i planlagte perioder i henhold til en treningsplan. Det skal stilles krav til utførelse og kvalitet i all trening.

 

Det bør også stilles større krav til taktiske valg, med utgangspunkt i spillesystemer, en videreutvikling av arbeidet med sonespill i forsvar og formasjonsspill i angrep:
Spillerne skal være kjent med og forstå begrepene under. Disse er sentrale i treningssammenheng:

Forsvar:                               Press, sikring, dekke rom, markering, rett side, samle laget.

Angrep:                               Dybde, bredde, ballbesittelse, gjennombrudd, tilpasse pasning til evegelse, bevegelser for å skape og å utnytte rom.

Fysisk trening:

Styrketrening med egen vekt bør gjennomføres i korte sekvenser (10 – 15 min) to ganger i uka. Denne treninga kan gjennomføres som sirkeltrening eller en kan ta ut enkeltøvelser som gjennomføres når det passer inn i økt (pauser i spill), eventuelt ved avslutning.

Spensttrening kan legges inn i styrkesekvensene, få hopp og heller ofte, både vertikalt og horisontalt.

Hurtighetstrening: minst en gang i uka (5 – 15 min) der øvelsene er funksjonelle og fotballrelaterte. Bruk øvelser med ball hvis det er effektivt.

Utholdenhetstrening bør gjennomføres gjennom intensive spilløvelser, men legg inn enkelte økter med intervalltrening hvis det er nødvendig – se an gruppa. Oppfordre spillerne til å trene utholdenhetstrening ved egentrening, gjerne ved allsidig aktivitet som ski, sykkel m.m.


Styrke – og spensttrening med egen vekt bør også inngå i egentreningsøkter.


Bevegelighetstrening / tøyning etter alle treninger og kamper.

Holdninger:

-          Være bevisst kravene som stilles til en god fotballspiller når det gjelder trening og livsførsel.

-          Viktig med kvalitet på trening og egentrening.

-          Ta ansvar og følge opp avtaler og forventede oppgaver i Fet IL.

-          Følge opp skolearbeidet og kombinere dette med idrett.

-          Godta at ferdighetsnivået blant spillerne er varierende.

-          Skape holdninger mot tobakk og rusmidler.

-          Være gode representanter for Fet IL.

 

Praktiske råd:

-          Utvikling av enkeltspillere er like viktig som lagets resultater.

-          Spillerne bør fremdeles kunne spille i ulike roller og på ulike plasser på banen, selv om det blir tydeligere hvilke roller spillernes ferdigheter passer best i.

-          Det må tas hensyn til at spillerne er ulikt utviklet, både ferdighetsmessig og når det gjelder modning.

-          Det må trenes mer på spillestil, bla. soneforsvar.

-          Det bør prioriteres å være et ”spillende lag” med stor bevegelse og mange med i angrep.

-          Trenere bør i en viss grad være inneforstått med seniorgruppens spillestil.

-          Viktig å gi spillerne utfordringer tilpasset deres nivå.

-          Vurder hospitering for bedre utvikling av de beste spillerne.

-          Det må være krav om kvalitet og konsentrasjon på trening.

-          Stor aktivitet, humør og trivsel er selvfølgelige og viktige faktorer.

-          Vær klare på hvilke kriterier og ønskede kvaliteter som vektlegges ved laguttak, eventuell inndeling i 1. og 2. lag, samt innstillinger til aktiviteter som sone- / kretslagssamlinger.

-          Ansvarlige bør søke samarbeid med skole i tilfeller der dette er naturlig.

 

 

Rammeplan for keepere

Keepere må som alle andre spillere trene grunnteknikker fra de er små. Trenere i de yngste lagene må motivere flere av spillene til å stå noe i mål. Alle trenere må vise interesse for keeperens rolle i laget, og kunne instruere i noen enkle grunnteknikker. Treningen kan bakes inn som en naturlig del av fellestreningene.

Keepere må etter hvert få tilbud om et tilpasset treningsopplegg som sikrer utvikling av rene keeperferdigheter, inkludert tekniske og taktiske momenter.

I aldersgruppen 12 – 16 år anbefales at en av hjelpetrenerne tar Fotballforbundets keepertrenerkurs, slik at alle de ulike lagene har knyttet til seg en ressurs på dette området. Alternativt kan lagene avtale å samkjøre spesialtrening for keepere.

Trenings- og kamptilbud:

-          Bør fra og med 12-års alder få tilbud om en keepertrening på 1 time per uke, hele treningsåret, minimum 1 time per 14 dager.

-          Maksimalt 4 - 6 keepere tilstede på keepertrening.

Mål for aktiviteten:

-          Utvikle gode keepere.

-          Bygge forståelse for keeperrollen og samspillet mellom keepere/utespillere.

-          Motivere for keeperrollen og sikre tilgang til keepere i alle årsklasser.

 

Momenter for treningen:

7-9 år:           

-          Grep og grunnstilling

10 – 12 år:

-          Grunnstilling.                                           

-          Grep, baller langs bakken, rett på og tilsiden.

-          Fallteknikk.

-          Distribusjon

-          Smidighet.

13 – 14 år:

-          1 mot 1 situasjoner.

-          keeperen som støtte- eller sikringsspiller.

-          satsteknikker, vertikalt og horisontalt.

-          fallteknikk- langs bakken, langt ut til sida.

-          grep – langs bakken langt ut til sida.

-          boksing – med ei eller to hender.

-          fisting.

-          bevegelse sideveis og bakover.

-          distribusjon – volley, dødball, tilbakespill.

 


 

15 – 16 år:

-          1 mot 1 situasjoner.

-          feltarbeid.

-          keeperen som støtte- eller sikringsspiller.

-          sats- og fallteknikker.

-          spenst og hurtighet.

-          kommunikasjon og kampforberedelser.

-          Keepere må delta i spillsekvenser i treningene for å få trent ferdigheter med beina. Dette er et område der det stilles stadig høyere krav til keeperen.