Laglederhåndbok

Lagleders oppgaver

Medlemsregister

Medlemsregister administrasjon

Økonomi/Lagskasse

Forsikring og skader

Politiattest

Sponsorer

Møterom

Lagleders oppgaver

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt det praktiske rundt laget fungerer.

Når vi skriver at det og det er lagleders oppgaver betyr dette selvsagt ikke nødvendigvis at alt må utføres av lagleder. Han/hun kan delegere oppgaver til andre i lagsapparatet og/eller til en av de øvrige foreldre som til daglig ikke sitter i lagapparatet. For lag med mye aktiviteter kan teamet rundt lagleder bygges med f.eks økonomiansvarlig, materiellansvarlig, dugnadsansvarlig etc.

Lagleder skal normalt overlate alt det sportslige til treneren(e). Sistnevnte har normalt ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper, gjennomføring av kamper etc.

Medlemsregister

Idrettslag er fra 31.12.2016 pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. I Fet IL har vi valgt en løsning fra WEBorg som er godkjent av NIF som medlemsregister.

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Det er Årsmøtet i Fet IL som bestemmer type medlemskap og hvilken avgift som gjelder til enhver tid. Link til type medlemskap og priser finner du her: Medlemsinformasjon

Alle nye medlemmer kan registrere seg selv som medlem i Fet IL fra vår hjemmeside www.fetil.no Her vil de få mulighet til å velge type medlemskap og betale. I tillegg kan de «melde seg inn» på ett lag slik at de dukker opp i laglisten for valgt lag. (Det er noen få lag som er sperret for innmelding).

 

Lagleders oppgaver ifm Medlemsregister er:

 • Sørge for at egen lagliste alltid er oppdatert
 • Følge opp at Medlems og Treningsavgift betales
 • Informere foresatte om Treningsavgift
 • Informere foresatte om Medlemsavgift typer og veilede til riktig valg
 • Veilede nye medlemmer til å registrere seg selv på www.fetil.no

Medlemsregister administrasjon

For å administrere medlemsregisteret/lagslistene må lagleder har rettigheter til å utføre dette. Rettigheter kan fås ved henvendlese til medlem@fetil.no Pålogging skjer her www.fetil.no/admin med samme bruker og passord som brukes for å logge på som medlem.

Medlemsregisteret er bygd opp i en struktur med grupper og lag. Alle lag har ett unikt navn. Alle fotball-lag begynner med F-, håndball-lag begynner med H-, innebandy-lag begynner med IB-. Deretter følger G eller J som viser om det er Gutter eller Jenter. Så følger årstallet de på laget er født. F.eks: F-G2003, H-J1999, IB-G2002 (Ballskolen starter med B-, Gym & Turn begynner med GT-, Futsal starer med Futsal-)

Alle lagslistene er bygd opp med en gruppe for spillere og en undergruppe med Lagsapparat. Alle aktive spillere skal registreres i hovedgruppen. Denne vil også få Treningsavgift til betaling. Undergruppen "Lagsapparat" er en gruppe hvor personer som bidrar rundt ett lag skal registreres. Det er viktig at alle som bidrar rundt ett lag registreres her.

 Gruppestruktur.JPG

Det er det aktive medlemmet som skal registreres i medlemsregisteret og ikke foresatte. Det er viktig at epost og fødselsdato er riktig.

Det finnes en del dokumentasjon fra leverandøren og det finnes her:

Generelt om Grupper og Avdelinger

Grupper og Avdelinger

Hvordan bruke lagets kalender til aktiviteter (treninger, kamper eller påmelding til cup, avslutning, etc)

Om kalender generelt

Legg til aktivitet/hendelse

Økonomi/Lagskasse

1.      Krav til Lagskasse

Alle lag i Fet IL har en egen lagskasse i Fet IL knyttet til organisasjonen. Det er ikke tillatt (NIFs lov § 2-11(7)) å ha private konto. Lagskassen er knyttet til ett unikt prosjekt navn pr lag og det er derfor viktig å bruke riktig lagsnavn ved uttak, innskudd, betaling av cup’er , etc.
Eksempel: IB-G2001 – Dette er Innebandy gruppen, Gutter, 2001

Oversikt på lagskassene sendes ut fra gruppens økonomiansvarlig til alle lagledere en gang i kvartalet

2.      Rutine Innskudd/Utlegg fra Lagskasse

Utleggskjema skal brukes ved refusjon av utgifter. Skjemaet finnes på skjemasiden (se link under)

 1. Fyll ut skjemaet med de opplysninger som er påkrevd.
 2. Skann skjema og alle kvitteringen. (Uten kvitteringer refunderes ikke beløpet)
 3. Sendes som vedlegg på epost til dagligleder@fetil.no

 

Innskudd skjema brukes til å sette penger inn på gruppen/lagets konto (prosjektnavn). Skjemaet finnes på skjemasiden (se link under)

 1. Sett penger inn på Fet IL’s konto som står oppgitt i skjemaet
 2. Husk kvittering fra innskuddet.
 3. Fyll ut skjemaet med de opplysninger som er påkrevd.
 4. Skann skjema og kvittering
 5. Sendes som vedlegg på epost til dagligleder@fetil.no

 

3.      Påmelding CUP med faktura

Er laget meldt på Cup el.l. som skal betales med faktura er dette mulig.

 1. Sørg for at fakturaen har de riktige opplysningene med hvilket lag eller gruppe den skal belastes
 2. Faktura sendes deretter Daglig leder pr post eller epost.

 

Lagleders oppgaver ifm Økonomi er:

 • Alltid ha kontroll på lagets økonomi
 • Følge rutiner for utlegg og innskudd
 • Følge rutiner ifm fakturering

 

Her kan du laste ned alle skjemaene: Skjemasiden

Forsikring og skader

Alle medlemmer i Fet IL under 13 år er forsikret gjennom NIF barneidrettsforsikring. Forsikringsavtalen og vilkår finner du på www.idrettsforbundet.no sine hjemmesider. Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.

Barn og voksne over 13 år har forskjellige forsikringsordningen avhengig av idrett.

Håndball

Spillere over 13 år, dommere og trenere med lisens er dekket gjennom sin Lise/Lise Pluss lisens. Det er krav om at alle over 13 år som spiller håndball har lisens (ikke frivillig). Fra og med det året man fyller 13 år, må spilleren betale lisens for å kunne delta i serie-/cupspill. Klubben må registrere lisenspliktige spillere i MinIdrett. Lisensen betales til Norges Håndballforbund og dekker en forsikring for spilleren. Denne gjelder også ved deltakelse i turneringer i utlandet. Alle dommere skal også løse lisens på samme måte.

Kostnaden for lisens er avhengig av hvilken forsikringsavtale som velges - Lise eller Lise pluss.

For en nærmere orientering omkring lisenser henvises til Norges Håndballforbunds lisenssider.

Fotball/Futsal

Aktive spillere, trenere, ledere og dommere over 13 år er forsikret gjennom NFF’s fotballforsikring. Det er Fet IL som står ansvarlig for å betale forsikring for alle lag og de som er registrert som aktive i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem, FIKS. For å være dekket av forsikringsordninger i FET IL må du har gyldig medlemsskap.

Alle medlemmer i Fet IL under 13 år er forsikret gjennom NIF barneidrettsforsikring. Forsikringsavtalen og vilkår finner du på https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/. Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år

Alle aktive står selv fritt til å bestille og betale utvidet forsikring elektronisk, dette gjelder også individuell forsikring for de mellom 0-13 år (https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/fotball-priser/#143162).

For en nærmere orientering omkring forsikring til de ulike aldersklassene og for forsikringsytelser se Norges Fotballforbunds https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ .

 

 Innebandy

Spillere over 13 år, dommere og trenere med lisens er dekket gjennom sin Grunnlisens/Utvidet lisen. Det er krav om at alle over 13 år som spiller Innebandy har lisens (ikke frivillig). Fra og med det året man fyller 13 år, må spilleren betale lisens for å kunne delta i serie-/cupspill. Klubben må registrere lisenspliktige spillere i MinIdrett. Lisensen betales til Norges Bandyforbund og dekker en forsikring for spilleren.

Kostnaden for lisens er avhengig av hvilken forsikringsavtale som velges

For en nærmere orientering omkring lisenser henvises til Norges Bandyforbund lisenssider.

 

Alle skader meldes elektronisk her: https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon

skadetelefon.png

 

 

Politiattest

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

I Fet IL gjelder krav om fremvisning av politiattest for alle ansatte, alle styremedlemmer og alle som har roller i idrettslaget. Det skal fremvises politiattest før de deltar på treninger, kamper, cup’er etc. Er det foreldre som skal være med laget på en enkelt overnatting ifm cup eller andre arrangement skal disse også fremvise politiattest. Krav om politiattest omfatter også innleide instruktører.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. (de under 18 år MÅ sende inn søknad pr post) Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra Daglig leder i Fet IL på at det foreligger et behov for en politiattest (formålsskjema). Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

 1. Last ned og skriv ut Bekreftelse på Formål politiattest
 2. Fyll inn personlig informasjon og sted/dato.
 3. Gå inn på www.politi.no/tjenester/politiattest
 4. Følg deretter henvisningene for elektronisk søknad.
 5. Last opp den utfylte bekreftelsen (fra punkt 1) og trykk på «send søknad»-knappen.
 6. Når du har mottatt svar på søknaden skal den fremvises ansvarlig for politiattest i Fet IL. Dette gjøres ved å avtale tid eller sende attesten til de ansvarlige i gruppene. Attesten blir etter registrering slettet/makulert hvis den sendes som epost/post. Politiattestansvarlig i gruppen vil oppdatere medlemsprofilen med dato for godkjent attest og den er da gyldig i 3 år.


Politiattestansvarlig i Fet IL

Politiattestansvarlige er utnevnt av Hovedstyret og er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i Fet IL. Politiattestansvarlig har taushetsplikt og eventuelle anmerkninger behandles i samråd med hovedstyrets leder.

Politiattestansvarlig i Fet IL er: Anne Olea Kristiansen

 • Politiattestansvarlig har den totale oversikten over hvem som har fremvist attest.
 • Politiattest avkreves på nytt minimum hvert tredje år.
 • Hendelser eller mistanke om hendelser skal versles politiattestansvarlig.

Politiattestansvarlig i gruppene

Alle gruppene i Fet IL har utnevnt en ansvarlig for politiattester i egen gruppe. Alle som har behov for politiattest i egen gruppe skal fremvise denne for gruppeansvarlig. Gruppeansvarlig har ansvar for:

 • at alle som skal ha attest er registrert i vårt medlemsregister
 • å se politiattesten og oppdatere dato for godkjenning fra Politiet på profilen til den som fremviser attesten
 • å veilede nye til å søke Politiet om politiattest før de deltar på aktiviter med barna.
 • å sende ut varsel om fornyet attest etter 3 år.
 • å rapportere status til hovedansvarlig for politiattester

 

Gruppe Ansvarlig ePost
Fotball Anna Bryngelhed Berg annabryngelhed@hotmail.com
Håndball John Skagestad  
Innebandy Monica M. Fjeldstad  
Turn Cathrine Myrland turn@fetil.no
Klatring Daniel Westli  
Futsal Odne Holm  

Sponsorer

Alle lag og grupper kan ha egne sponsorer, men dette skal godkjennes av Daglig leder. Lokale sponsorer skal ikke være i konflikt med klubbens sponsorer. Plassering skal også avklares.

Alle sponsorer faktureres fra Daglig leder (faktureres med mva på 25%)

Felles drakt kjøpt av gruppene skal ikke ha andre sponsorer enn klubbens sponsorer. Disse samles inn og går i arv. Laget kan kjøpe egne drakter med egne sponsorer. 

Ingen lag kan bruke andre typer drakter, eller utstyr når de representarer Fet IL enn de merkene kulubben har avtale med.

 

Møterom

Alle lag kan benytte våre lokaler til møter, avslutninger, osv dersom det er ledig. 

Sjekke om aktuell dato/tid er ledig i vår kalender på hjemmesiden.

Send deretter en epost til medlem@fetil.no og oppgi dato, tid fra/til, hvem som er ansvarlig og formålet med leien.

De lokalene vi har til dispsisjon er: Klubbhus stor sal, Klubbhus liten sal, Fethallen kafe og EIka Fet Arena sosialt rom