Økonomistyring FET IL Fotball

Økonomiske prinsipper

Klubbens overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansierende gjennom inntektsbringende tiltak.

Budsjett

Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. I Fet IL er det fotballstyret som utarbeider budsjettet for fotballgruppa. Budsjettet godkjennes på hovedlagets årsmøte som avholdes innen 31. mars. Det budsjetteres på kontonivå, det vil si mest mulig detaljert og tilsvarende som i regnskapet. Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, altså at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

Regnskap

Fet IL skal benytte profesjonell regnskapsfører. Inntektsføringen av kontingenter og gaver skjer på innbetalingstidspunktet. Tilskudd inntektsføres på bevilgningstidspunktet, mens inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klubben skal bruke regnskapssystem som gir mulighet for periodevis rapportering. Økonomi skal alltid være eget agendapunkt på styremøter i fotballgruppa. Økonomiansvarlig i styret legger frem rapport for siste periode.

Kontanter

Kontanter fra turneringer, kiosksalg, lotteri og liknende skal alltid telles opp og signeres av to personer. Pengene settes så inn på klubbens konto av fotballstyrets økonomiansvarlig eller en fra klubbens administrasjon.

Kasseoppgjør fra den daglige kioskdriften skal uten unntak legges i idrettslagets safe.

Bankkonto

Klubbens bankkontoer disponeres av økonomiansvarlig og daglig leder.

Lagskasser

Krav til lagskasse

I henhold til NIFs lov § 2-11(7) tillates ikke lag i fotballgruppa å ha private kontoer tilknyttet sitt lag. Alle lag i Fet IL har derfor fått opprettet en egen lagskasse knyttet til organisasjonen.

Lagskassen er knyttet til et unikt prosjektnavn per lag, og det er derfor viktig å bruke korrekt lagsnavn ved uttak, innskudd, betaling av cuper, etc. Eks: F-G2003 – Dette er fotballgruppen, gutter, 2003

Oversikt på lagskassene sendes ut fra gruppens økonomiansvarlig til alle lagledere en gang i kvartalet.

Rutine Innskudd/Utlegg fra lagskasse

Utleggskjema skal brukes ved refusjon av utgifter. Skjemaet finnes på skjemasiden (se link under)

 1. Fyll ut skjemaet med de opplysninger som er påkrevd
 2. Skann skjema og alle kvitteringen. (Uten kvitteringer refunderes ikke beløpet)
 3. Sendes som vedlegg på epost til dagligleder@fetil.no

Innskuddsskjema brukes til å sette penger inn på gruppen/lagets konto (prosjektnavn). Skjemaet finnes på skjemasiden

 1. Sett penger inn på Fet IL sin konto som står oppgitt i skjemaet
 2. Husk kvittering fra innskuddet
 3. Fyll ut skjemaet med de opplysninger som er påkrevd
 4. Skann skjema og kvittering
 5. Sendes som vedlegg på epost til dagligleder@fetil.no

 

Påmelding til cup/turnering med faktura

Er laget meldt på Cup eller lignende, som skal betales med faktura er dette mulig.

 • Sørg for at fakturaen har de riktige opplysningene med hvilket lag eller gruppe den skal belastes
 • Faktura sendes deretter Daglig leder på epost.

 Lagleders oppgaver i forbindelse med økonomi er:

 • Alltid ha kontroll på lagets økonomi
 • Følge rutiner for utlegg og innskudd
 • Følge rutiner i forbindelse fakturering

Bilgodtgjørelse / Reiseregning

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. Kilometerlister leveres hver måned til daglig leder for attestering/godkjenning. Lister sendes fortløpende til regnskapsfører, som er ansvarlig for rapportering av godtgjørelse til skattemyndigheter og oppfølging av gjeldende satser/regler for denne type godtgjørelse.

Økonomisk Ansvar

Ingen lag kan inngå avtaler eller representere klubben utad uten hovedstyret eller daglig leder sin godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er klubbens hovedstyre eller personer/utvalg (f.eks. daglig leder eller markedsutvalg) som kan inngå sponsoravtaler. Ingen lag kan på egenhånd inngå avtaler om f.eks. kjøp av treningsutstyr. Eventuelle avvik skal avklares med klubbens daglige leder.