Gruppestyrer

Fet IL har for tiden seks grupper som har eget styre (fotball, håndball, innebandy, turn, klatring og kajakk).

Gruppene avholder normalt ett styremøte hver måned innenfor sesongen. I tillegg skal gruppen avholde et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal ha følgende agenda:

  • Behandle regnskap.
  • Behandle gruppens årsberetning.
  • Fastsette budsjett.
  • Fastsette eventuell årlig treningsavgift.
  • Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning.

Et gruppestyre har ansvar for daglig drift av egen gruppe. Et gruppestyre skal være bemannet med en Leder, nestleder og minst ett styremedlem. I tillegg kan gruppene oppnevne egne utvalg og ansvarsroller etter behov innen egen idrettsgren.