Økonomi

Det er hovedstyret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte.

  • Klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen.
  • Klubben har en forsvarlig økonomistyring.

Den daglige oppfølgingen av økonomien til Fet IL ivaretas av Daglige leder.

Kontrollkomiteen har kontrollansvaret for at klubben drives forsvarlig økonomisk.

Hovedstyrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

  • Hovedstyret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.
  • Hovedstyret skal utarbeide et realistisk budsjett for Fet IL. Gruppestyrene setter opp budsjett for respektive grupper.
  • Daglig leder skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
  • Hovedstyret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
  • Hovedstyret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
  • Hovedstyret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
  • Hovedstyret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

Klubben har utarbeidet en egen økonomihåndbok, og tilpasset den til lagets størrelse.