Sportslig leder

Sportslig leder har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i gruppen. Sportslig leder skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere, og all treningsaktivitet i gruppen, og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.

Oppgaver:

  • Ansvar for å utarbeide og følge opp gruppens sportslige plan.
  • Rapportere jevnlig til styret om gruppens sportslige aktivitet.
  • Utarbeide aktivitetsplan.
  • Arrangere trenermøter.
  • Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben.
  • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet.
  • Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere.
  • Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer.
  • Årsmelding for klubbens sportslige plan.